Łódź Open Festival 2022 - Łódź 25.09.2022

Regulamin Turnieju FTS

1. Nazwa turnieju

Łódź Open Festival 2022

2. Organizatorzy

Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team [604 459 473, krzysztofcisek2046@gmail.com]

3. Patronat

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

4. Termin

25.09.2022

5. Miejsce

Zatoka Sportu (Al. Politechniki 10, 93-590 Łódź)

6. Wymiary parkietu

15X25

7. Kierownik turnieju

Elżbieta Mrówczyńska tel : +48 728552260. e-mail emrowczynska@icloud.com

8. Termin zgłoszenia par

2022-09-22 23:59

9. Warunki uczestnictwa w turnieju

W turnieju mogą wziąć udział osoby, które:

- dokonają zgłoszenia poprzez Bazę FTS w wyznaczonym przez Organizatora terminie 2022-09-22 23:59

- dokonają opłaty zgodnie z zaleceniami Organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie 22.09.2022 23:00PM

- oświadczają, że będą przestrzegać zasad organizowania Zawodów FTS podczas trwania epidemii

- posiadają licencję rywalizacji krajowej FTS na dany rok i są aktywne w Bazie FTS są członkami klubu zrzeszonego w strukturach sportowych FTS, który posiada licencję rywalizacji krajowej FTS na dany rok i jest aktywny w Bazie FTS

- przedstawią podczas wejścia na halę wydrukowany numer startowy dostępny w linku wysłanym z bazy FTS na adres e-mail zawodnika wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamośćwypełnią odpowiednią ankietę o stanie zdrowia

- zabezpieczą obcasy butów nakładkami/korkami

10. Opłaty, cena biletów wstępu, wpisowe, opłata za nagrywanie, inne opłaty

Rekreacja solistki (HGF) 30ZŁ

Rekreacja pary (HGF) 50ZŁ

Turnieje punktowe: 80zł od pary za styl.

Kombinacja 100 zł od pary.

Kategorie WDSF 190zł od pary za styl (40euro)

Bilet wstępu: 50zł (10euro)

Miejsce przy stoliku: 100 zł.

 

Opłaty startowe za turniej na konto Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team

25 1050 1461 1000 0090 3048 7822 Z TYTUŁEM :

NAZWA KLUBU, IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKÓW, KATEGORIA WIEKOWA I STYL TANECZNY

Trener zgłoszonych par wstęp wolny po wcześniejszym zgłoszeniu na adres krzysztofcisek2046@gmail.com

11. Opłaty startowe

Opłaty online nie są dostępne dla tego turnieju

12. Dodatkowe informacje organizatora

- Usługi gastronomiczne dostępne na obiekcie.

- Obsługa medyczna. Basen.

13. Filmowanie i rejestracja

Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną, video, telewizyjną i internetową oraz wykorzystanie jej, publikację oraz emisję w dowolnych mediach przez Organizatorów Turnieju "zgodnie z prawem prasowym i o mediach".

14. Inne sprawy, nieujęte w regulaminie

Wszelkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym/Chairpersonem.

15. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie FTS pod linkiem https://fts-taniec.pl/s/94/ochrona-danych-osobowych.html

16. Reżim sanitarny

Turniej zorganizowany jest w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi rządowymi do organizacji zawodów sportowych podczas trwania epidemii COVID-19.

Link: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia .

17. Postępowanie reklamacyjne - zakup biletów

- Reklamacje dotyczące zakupionych biletów na turniej można przesyłać drogą elektroniczną na adres: krzysztofcisek2046@gmail.com

- Reklamację można składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji, jednakże nie później niż do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Turnieju.

- Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej wystąpienia orazoznaczenie składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej).

- Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team Łódź, ul. Tatrzańska 42/44, 93-219 Łódź dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji. Organizator zawiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.

- Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu

18. Dodatkowe postanowienia

- Organizator nie ubezpiecza osób biorących udział w turnieju i nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

- W przypadku rezygnacji zgłoszonej pary, trener lub para zobowiązani są powiadomić o tym fakcie organizatora najpóźniej 1 dzień przed turniejem.