REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI FTS  W KLASIE „A“


1.Nazwa Turnieju :  

MISTRZOSTWA POLSKI FTS W KLASIE „A“  - 15.11.2020 Łódź 

 
2.CEL MISTRZOSTW POLSKI FTS :

-          wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski FTS w klasie „A“ 

-          możliwość uzyskania wyższej klasy tanecznej  

-           motywacji do systematycznego podnoszenia umiejętności technicznych i sportowych zawodników oraz podnoszenia poziomu rywalizacji sportowej  

-          popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego

 
3.
Organizator turnieju :

-          FEDERACJA TAŃCA SPORTOWEGO

-          Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team

-          ŁÓDZKI ZWIĄZEK TAŃCA SPORTOWEGO

-          URZĄD MIASTA ŁÓDŹ


4.Termin i miejsce:

15.11.2020 ( niedziela )  

Hala : Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej

Adres: Aleja Politechniki 10, 93-590 Łódź            


5.
Zasady organizacyjne – kategorie i style taneczne :

-          Młodzież + Dorośli Mistrzostwa Polski w klasach A Latin

-          Młodzież + Dorośli Mistrzostwa Polski w klasach A Standard


6.Informacje organizacyjne :

Mistrzostwa Polski FTS w klasach rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami rywalizacji w Sporcie Tanecznym Federacji Tańca Sportowego

Organizator turnieju zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych do organizacji zawodów sportowych Federacji Tańca Sportowego podczas trwania epidemii COVID-19. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie powyższych wytycznych oraz obowiązujących aktualnie przepisów związanych z panującą epidemią COVID-19 podczas imprezy jest Koordynator d/s zdrowotnych.

Szkolenie w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie Covid dla sędziów i personelu turnieju przeprowadzi Starszy Inspektor BHP - Robert Ciszewski.

Informacje dodatkowe:

-          wymiary parkietu 24m x 12m

-          organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach

-          organizator nie ubezpiecza zawodników startujących w turnieju 


7.Warunki uczestnictwa : 

Prawo udziału w Mistrzostwach Polski mają pary które:

-          posiadają licencję zawodnika FTS na dany rok i są aktywne w bazie FTS

-          są członkami klubu zrzeszonego w strukturach sportowych FTS , który posiada licencję rywalizacji krajowej FTS na dany rok i jest aktywny w BAZIE  FTS

-          dokonają zgłoszenia na turniej poprzez BAZĘ FTS w wyznaczonym przez organizatora terminie  ( 2020-11-11  godz.23:59 )

-          dokonają opłaty zgodnie z zaleceniami organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie  

-          przedstawią podczas wejścia na halę wydrukowany numer startowy dostępnym z linku wysyłanego z bazy FTS na adres e-mail zawodnika (który drukujemy

po wypełnieniu ankiety zdrowotnej na 24-h  przed startem)  wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość,

-          zastosują się do „wytycznych do organizacji zawodów sportowych FTS podczas trwania epidemii  COVID-19” i wypełnią odpowiednia ankietę o stanie zdrowia.


8.
Rejestracja na Mistrzostwa Polski FTS klasy A i opłaty :

Prawo udziału w Mistrzostwach Polski maja pary które :

-          dokonają zgłoszenia udziału w Mistrzostwach Polski  w klasach Federacji Tańca Sportowego   drogą on-line poprzez bazę  do dnia  11.11.2020 godz.23:59

-          dokonają opłaty startowej poprzez płatności on-line połączone z bazą FTS w wymaganej wysokości,

-          wypełnią ankietę zdrowotną wraz z zobowiązaniem przestrzegania zasad reżimu sanitarnego organizowania zawodów FTS podczas trwania epidemii
COVID-19 ("Wytyczne do organizacji zawodów sportowych FTS podczas trwania epidemii COVID-19")

 

-          Opłata startowa wniesiona do   10.11.2020 roku wynosi 100 zł od osoby za styl (decyduje data zaksięgowania na koncie organizatora )

-          Opłata wniesiona po dniu 10.11.2020 wzrasta o 100 %   (dwukrotność opłaty startowej )


UWAGA :  zamkniecie list startowych nastąpi 09.11.2020 roku godz.23:59

Opłata startowa podlega zwrotowi w przypadku wycofania się zawodnika w związku z sytuacja zdrowotną (skierowanie na kwarantannę , dodatni test COVID -19 )


Art. 38. prawa konsumenta

  Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

12)o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;


9.
Komisja sędziowska :

W dniu turnieju działa :

-          9 osobowa komisja sędziowska

-          2 osobowa komisja skrutacyjna 


 10.Biuro organizacyjne :

-          Kierownik turnieju: Krzysztof Cisek  + 48  604-459-473 ( krzysztofcisek2046@gmail.com )

-          Kierownik artystyczny: Mrówczyńska Elżbieta  +48 728 552 260

-          Starszy Inspektor BHP: Robert Ciszewski


11.Nagrody :

-          Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski FTS otrzymują medale, puchary, dyplomy i upominki od organizatora

-          pary finałowe dyplomy i upominki od organizatora

-          pozostałe pary dyplomy uczestnictwa


12.Program Mistrzostw :

-          Program Mistrzostw może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par – prosimy sprawdzić po dniu  09.11.2020


 13.Filmowanie i rejestracja :

Zawodnicy biorący udział w MP FTS wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną, video, TV i internetową oraz wykorzystanie jej, publikację oraz emisję w dowolnych mediach przez organizatora „ zgodnie z prawem prasowym i medialnym „


14.Ochrona Danych osobowych :

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rywalizacji w sporcie tanecznym organizowanym w strukturach FTS znajduje się stronie

 https://fts-taniec.pl/ w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.


Turniej zorganizowany jest w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi do organizacji zawodów sportowych  FTS podczas trwania epidemii COVID -19

 

  • https://www.fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%20do%20organziacji%20zawod%C3%B3w%20FTS%20w%20czasie%20trwania%20epidemii%20COVID-19.pdf