REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI FTS  

                                              Dzieci i Juniorów Młodszych w stylach w dniu 15.11.2

1.Nazwa Turnieju :  

         Mistrzostwa Polski FTS   Dzieci  i Juniorów Młodszych w stylach  15.11.2020

               CEL MISTRZOSTW POLSKI FTS :

-          wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski  

-          popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego 

2.Organizator turnieju  : 

-          FEDERACJA TAŃCA SPORTOWEGO

-          UKS  TIGER –TEAM

-          STUDIO TAŃCA CISEK

-          ŁÓDZKI ZWIĄZEK TAŃCA SPORTOWEGO

-          URZĄD MIASTA ŁÓDŹ 

3.Termin i miejsce:  

15.11.2020 ( niedziela )  

Hala : Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej

Adres: Aleja Politechniki 10, 93-590 Łódź

4.Zasady organizacyjne – kategorie i style taneczne :

-           Dzieci  ( do 11 lat  ) Mistrzostwa Polski LA

-           Dzieci  ( do 11 lat ) Mistrzostwa Polski ST

-          Juniorzy Młodsi  ( 12-13 lat ) Mistrzostwa Polski LA

-          Juniorzy Młodsi ( 12-13 lat ) Mistrzostwa Polski ST 


6.Informacje organizacyjne : 

-          Mistrzostwa Polski FTS rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami rywalizacji w Sporcie Tanecznym Federacji Tańca Sportowego dla kategorii:

Dzieci i Juniorów Młodszych  zgodnie z pkt.15.3  Przepisów Rywalizacji w sporcie tanecznym FTS

-          Repertuar obowiązujący na MP Dzieci Starszych i Juniorów Młodszych zgodny z pkt 17.8 Przepisów Rywalizacji w Sporcie Tanecznym FTS             

Organizator turnieju zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych do organizacji zawodów sportowych Federacji Tańca Sportowego podczas trwania epidemii COVID-19. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie powyższych wytycznych oraz obowiązujących aktualnie przepisów związanych z panującą epidemią COVID-19 podczas imprezy jest Koordynator d/s  zdrowotnych .

Szkolenie w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie Covid dla sędziów i personelu turnieju przeprowadzi  Starszy Inspektor BHP - Robert Ciszewski. 

 Informacje dodatkowe : 

-          wymiary parkietu  24m x 12m

-          organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach

-          organizator nie ubezpiecza zawodników startujących  w turnieju  


7.Warunki uczestnictwa :  

Prawo udziału w Mistrzostwach Polski mają pary które :

-          posiadają licencję zawodnika FTS na dany rok i są aktywne w bazie FTS

-          są członkami klubu zrzeszonego w strukturach sportowych FTS , który posiada licencję rywalizacji krajowej FTS na dany rok i jest aktywny w BAZIE  FTS

-          dokonają zgłoszenia na turniej poprzez BAZĘ FTS w wyznaczonym przez organizatora terminie  ( 2020-11-11  godz.23:58 )

-          dokonają opłaty zgodnie z zaleceniami organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie  

-          przedstawią podczas wejścia na halę wydrukowany numer startowy dostępnym z linku wysyłanego z bazy FTS na adres e-mail zawodnika (który drukujemy po wypełnieniu ankiety zdrowotnej na 24-h przed startem) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamości 

-          zastosują się do „wytycznych do organizacji zawodów sportowych FTS podczas trwania epidemii COVID-19” i wypełnią odpowiednia ankietę o stanie zdrowia.           


8.Rejestracja na Mistrzostwa Polski FTS i opłaty:

Prawo udziału w Mistrzostwach Polski maja pary które:

-          dokonają zgłoszenia udziału w Mistrzostwach Polski   Federacji Tańca Sportowego

  drogą on-line poprzez bazę do dnia  11.11.2020 godz.23:59

-          dokonają opłaty startowej poprzez płatności on-line połączone z bazą FTS w wymaganej wysokości,

-          wypełnią ankietę zdrowotną wraz z zobowiązaniem przestrzegania zasad reżimu sanitarnego organizowania zawodów FTS podczas trwania epidemii
COVID-19 ("Wytyczne do organizacji zawodów sportowych FTS podczas trwania epidemii COVID-19")        

-          Opłata startowa wniesiona do 10.11.2020 roku wynosi 100 zł od osoby za styl (decyduje data zaksięgowania na koncie organizatora)

-          Opłata wniesiona po dniu 10.11.2020 wzrasta o 100 %   ( dwukrotność opłaty startowej ) 

UWAGA :  zamkniecie list startowych nastąpi 11.11.2020 roku godz.23:59

Opłata startowa podlega zwrotowi w przypadku wycofania się zawodnika w związku z sytuacja zdrowotną ( skierowanie na kwarantannę , dodatni test COVID -19 )            

9.       Komisja sędziowska :

W dniu turnieju działa :

-          9 osobowa komisja sędziowska

-          2 osobowa komisja skrutacyjna 

-          2 sędziów rezerwowych  

 10.   Biuro organizacyjne :

-          Kierownik turnieju : Krzysztof Cisek  + 48  604-459-473 ( krzysztofcisek2046@gmail.com )

-          Kierownik artystyczny : Mrówczyńska Elżbieta  +48 728 552 260

-          Starszy Inspektor BHP  : Robert Ciszewski 

11.   Nagrody :

-          Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski FTS otrzymują medale ,puchary, dyplomy i upominki od organizatora

-          pary finałowe dyplomy i upominki od organizatora

-          pozostałe pary dyplomy uczestnictwa

12.   Program Mistrzostw :

Ramowy program MP :

 

  • 12:00  - Start Turnieju
  • 17:00 - Gala wieczorna


  • 10:00  rejestracja  MP Dzieci  ST  ( Check-in  online )    -  Start  12:00
  • 10:30  rejestracja  MP Juniorzy Młodsi ST  ( Check-in  online ) – Start  12:00
  • 11:00  rejestracja  MP A klasa  ST ( Check-in online ) – Start  13:00


  • Przerwa od 16:00 – 17:00


  • 15:00 rejestracja  MP Dzieci  LA  ( Check-in online )  - Start  17:00
  • 15:30 rejestracja  MP Juniorzy Młodsi LA  ( Check-in  online ) – Start  17:00
  • 16:00 rejestracja   MP A klasa La ( Check – in  online )  - Start 18:00 

-          Program Mistrzostw  Polski  FTS  może ulec   zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par – prosimy sprawdzić po dniu  09.11.2020 na stronie organizatora

 13.   Filmowanie i rejestracja :

Zawodnicy biorący udział w MP FTS wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną , video, TV i internetową oraz wykorzystanie jej, publikację oraz emisję w dowolnych mediach przez organizatora „ zgodnie z prawem prasowym i medialnym „

14.   Ochrona Danych osobowych :

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rywalizacji w sporcie tanecznym organizowanym w strukturach FTS znajduje się stronie:

-          https://fts-taniec.pl/ w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

Turniej zorganizowany jest w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi do organizacji zawodów sportowych FTS podczas trwania epidemii COVID -19

 

  • https://www.fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%20do%20organziacji%20zawod%C3%B3w%20FTS%20w%20czasie%20trwania%20epidemii%20COVID-19.pdf

ZAKUP OPŁAT STARTOWYCH

Postępowanie Reklamacyjne 


1.  Reklamacje dotyczące zakupionych opłat startowych na turniej można przesyłać drogą elektroniczną na adres:

krzysztofcisek2046@gmail.com

2.  Reklamację można składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji, jednakże nie później niż do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Turnieju. 

3.  Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej wystąpienia oraz oznaczenie składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej). 

4.  krzysztofcisek2046@gmail.com dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.

5.  Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

6. Art. 38. prawa konsumenta

  Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

12)o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;